گزارش مالی طرح درخت زندگی دوره ی دوم

هو الشافی
گزارش مالی طرح درخت زندگی دوره ی دوم:
مورد ۱: در اسفند ماه ۱۳۹۲ عمل جراحی ایشان، با پرداخت ۵/۴ میلیون تومان از کانون دستان مهر علی ع در بیمارستان شهید رجایی شیراز انجام شد  و به حمد الله بیمار در وضعیت نسبتا خوبی به سر می برند.
مورد ۲: پرداخت هزینه ی ماهانه ۲۰۰ هزار تومان، به مدت ۳ ماه برای بیمار.
مورد۳: مبلغ ۴ میلیون از طرف خیرین محترم  برای عمل ایشان جمع آوری شده است که به علت افزایش هزینه ی درمان، عمل جراحی ایشان هنوز انجام نشده است.
مورد ۴: پشتیبانی مالی دائم  با  پرداخت هزینه ی ماهانه ۱۲۰ هزار تومان دارند.
مورد ۶: پشتیبانی مالی دائم با پرداخت هزینه ی ماهانه ۱۰۰ هزار تومان دارند.
مورد ۱۰: پرداخت هزینه ی ماهانه ۱۰۰ هزار تومان به مدت ۶ ماه برای بیمار.
مورد ۱۴: پشتیبانی مالی دائم با پرداخت ماهانه ۴۰ هزار تومان دارند.
مورد ۱۵: پرداخت هزینه ی ماهانه ۵۰ هزار تومان به مدت ۶ ماه برای بیمار.
مورد ۱۶: پشتیبانی مالی دائم با پرداخت ماهانه ۵۰ هزار تومان دارند.
مورد ۱۷: پرداخت هزینه ی ماهانه ۳۰ هزار تومان به مدت ۶ ماه برای بیمار.
مورد ۱۸: پرداخت هزینه ی ماهانه ۱۰۰ هزار تومان به مدت ۶ ماه برای بیمار.
مورد ۱۹: پرداخت هزینه ی ماهانه ۱۰۰ هزار تومان به مدت ۶ ماه برای بیمار.
همچنین از بین موارد معرفی شده در دوره ی اول طرح درخت زندگی ، دو بیمار دیگر مورد حمایت مالی قرار گرفتند:
مورد ۲ : پشتیبانی مالی دائم با صرف هزینه ی ماهانه ۵۰ هزار تومان دارند.
مورد ۶: پشتیبانی مالی  دائم با صرف هزینه ی ماهانه ۴۰ هزار تومان دارند.
به طور کلی در مدت ۳ ماه گذشته حدود ۱۴ میلیون تومان ،  جهت درمان  بیماران معرفی شده در طرح درخت زندگی  صرف شده است.

دیدگاهتان را بنویسید