شماره ثبت: 4238

عدالت در سلامت- سخنرانی

چرا پزشک شما باید به عدالت اهمیت بدهد؟

در دهه 1980 در زیمباوه، ماری باسِت از نزدیک شاهد اپیدمی ایدز بود و به تاسیس یک کلینیک برای درمان وآموزش مردم محلی درخصوص این ویروس کشنده کمک کرد.