شماره ثبت: 4238

سایر موضوعات

بایدها و نبایدهای پس از خودکشی

باید ها و نباید های پس از خودکشی موفق یکی از نزدیکان (به مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی- 10 سپتامبر/ 19 شهریور) بازماندگان فردی که در اثر خودکشی فوت…