بیماری

بیماری شرایطی دشوار است که در آن بیمار و خانواده‌اش نیاز به همراهی، همیاری و مددیاری دارند.