تاریخچه فعالیت دستان مهر

تاریخچه فعالیت ما از سال 1385

تاریخچه فعالیت

آشنایی با تاریخچه فعالیت موسسه‌ی دستان مهر علی (ع) کانون خیریه دانشجویی دستان مهر علی (ع) از سال ١٣٨۵ فعالیت خود را در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز کرد. در…