شماره ثبت: 4238

تاریخچه فعالیت ما

تاریخچه فعالیت ما از سال 1385

تاریخچه فعالیت

آشنایی با تاریخچه فعالیت موسسه‌ی دستان مهر علی (ع) کانون خیریه دانشجویی دستان مهر علی (ع) از سال ١٣٨۵ فعالیت خود را در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز کرد. در…