شماره ثبت: 4238

جوانه‌های مهر (مددیاری بیماران)

بیماری شرایطی دشوار است که در آن بیمار و خانواده‌اش نیاز به همیاری و مددیاری دارند.