محتوای آموزشی جوانه های مهر

معرفی و آموزش بازی

    فایل های  آموزش بازی های حرکتی و زبانی و مناسب محیط بسته:    چیستان بازی زبانی. چیستان. لطیفه بازی های قابل اجرا در فضای بسته بازی فکری ، زبانی، قلم و کاغذ اطفال بیمار بازی حسی اطفال بیمار بازی حرکتی اطفال بیمار   همچنین بازی های : پاتک  فام …

Read More »