شماره ثبت: 4238

اعضای هیئت مدیره

آشنایی با هیئت مدیره

قصه‌ی ما کسی مُرده است که چیزی نداشت جز بازوان گشاده به روی زندگی! کسی مرده است که هنوز هم پیکار را ادامه می دهد، در برابر «مرگ» و در…