درمان

درخت زندگی

معرفی طرح درخت زندگی نبود یک نظام سلامت فراگیر، عادلانه و کارآمد، عموم مردم و به خصوص اقشار نیازمند را در موقعیت بیماری، تحت فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی چشمگیری…