شیر خشک کتوژنیک

شکوفایی نور

معرفی طرح شکوفایی نور مرغی شبی به صخره نشست و غریب، خواند. پروانه‌ای ز دشت گذر کرد و دشت، ماند. او شعر می نگاشت… او رنگ می‌سرود… در رهگذار باد، نگهبان لاله بود!(سیاوش کسرایی)  در…