لیلا عزیزی

آشنایی با هیئت مدیره

قصه‌ی ما کسی مُرده است که چیزی نداشتجز بازوان گشاده به روی زندگی!کسی مرده است که هنوز هم پیکار را ادامه می دهد،در برابر «مرگ» و در برابر «فراموشی».آنچه را…