نوجوانان بیمار

جوانه‌های مهر

جوانه‌های مهر (مددیاری بیماران)

از زمانی که جوانه‌های مهر در سال ۱۳۹۵ متولد شد، با دغدغه‌ی مددیاری کودکان و نوجوانان بیمار سه فصل را پشت سر گذاشته است. فصل اول در بیمارستان، فصل دوم به شکل مجازی و در قالب طرح صدای مهر و فصل جدید آن به شکل تولید محتواهایی در زمینه‌ی مواجهه‌ی آگاهانه و اصولی با بیماری