همکاری با ما

همکاری با دستان مهر

همکاری با ما   کاهش از کاستی‌ها و مشکلات نظام سلامت و رنجی که مردمان بابت آن متحمل می‌شوند، علاوه بر اینکه وظیفه حاکمیت است، نیازمند همیاری و همدلی جمعی…