مرگ

بیماران نزدیک به مرگ شرایط خاصی دارند و به مراقبت و همراهی ویژه‌ای در مسیر سفرشان نیاز دارند

مواجهه با بیماری

مواجهه با بیماری خود یا عزیزان‌مان همگی می‌دانیم که تجربه‌ی بیماری، دشوار اما گریزناپذیر است. اتفاقی عموماً تلخ که ما و عزیزانمان را در دوره‌ای کوتاه یا طولانی، درگیر خود…