شماره ثبت: 4238

شیر خشک

دریافت میزان کافی شیر خشک در رشد نوزاد و آینده‌ی سلامت او بسیار اهمیت دارد. حال اگر این شیر خشک بتواند در کنترل بیماری نوزاد نیز موثر باشد، اهمیت آن دوچندان می‌شود.

شکوفایی نور

معرفی طرح شکوفایی نور مرغی شبی به صخره نشست و غریب، خواند. پروانه‌ای ز دشت گذر کرد و دشت، ماند. او شعر می نگاشت… او رنگ می‌سرود… در رهگذار باد، نگهبان لاله بود!(سیاوش کسرایی)  در…